Modelovereenkomst

Sinds 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) van kracht. Hierin staat dat de zzp’er en de opdrachtgever samen bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking (m.b.t. sociale premies en loonheffingen)

Hiervoor zijn 3 vragen opgesteld:

  1. Is er een verplichting tot persoonlijke arbeid? Ja, jij bent degene die de taak uitvoert
  2. Is er een gezagsverhouding? Ja, je hebt je te houden aan een rooster en de opdrachten van de werkgever
  3. Krijgt de zzp’er loon? Nee, want je stuurt een factuur en draagt zelf de premies af

Omdat niet alle vragen met ‘ja’ beantwoord zijn, is er geen sprake van een dienstverband. Om zeker te zijn dat je het goed geregeld hebt en er geen gevaar is voor boetes of naheffingen, maak je gebruik van een modelovereenkomst. In dit document staan de vragen die je met ‘ja’ hebt beantwoord verder toegelicht. De modelovereenkomst wordt ondertekend door de school en de zzp’er.

Als de school de betreffende zzp’er heeft gevonden, zal dit ter sprake komen. Vervolgens zal de zzp’er, voorafgaand aan de dienst/taak, deze in tweevoud laten ondertekenen.